Phương pháp chiếu và cách hiển thị các hình chiếu trong môi trường part, assembly

Hiển thị nhiều khung nhìn SOLIDWORKS trong môi trường Part và Assembly rất hữu ích cho mô hình chi tiết phức tạp và cũng như vẽ các bản Sketch 3D. Để kiểm tra xem một lệnh Sweep hoặc Loft đã hoạt động như thế nào, hiển thị bốn hình chiếu khác nhau của chi tiết […]

MORE