TỰ HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN BÀI 1 -3

BÀI 1: Giao diện và thao tác cơ bản với Solidworks 2017- 2018

BÀI 2: Lệnh Sketch cơ bản

BÀI 3 : Lệnh hiệu chỉnh và ràng buộc trong CAD