TỰ HỌC SOLIDWORKS CƠ BẢN BÀI 4-6

BÀI 4: Lệnh Extrude, Resolve trong Solidworks

BÀI 5: Lệnh Extrude cut và một số lưu ý khi tạo bản vẽ trên Solidworks

BÀI 6: Lệnh hole Wizard, Chamfer, Fillet trong Solidworks