Cách nâng cấp thư viện Toolbox lên phiên bản mới

Sau khi nâng cấp Solidworks lên bản mới hơn, bạn có thể thấy cảnh báo rằng: Hole Wizard and Advance Hole database is not the expected version (cơ sở dữ liệu Hole Wizard và Advance Hole không phải là phiên bản mong đợi) . Điều này chỉ ra rằng cơ sở dữ liệu Hole Wizard / Toolbox chưa được cập nhật đúng cho cùng một phiên bản. Bạn sẽ cần phải nâng cấp thư viện Toolbox lên phiên bản mới hơn.

Cảnh báo thư viện toolbox chưa được cập nhật

Nếu cơ sở dữ liệu của bạn được lưu trữ (mặc định tại  C: SOLIDWORKS Data) thì việc nâng cấp SOLIDWORKS sẽ tự động thực hiện cập nhật. Thông thường hành vi này được nhìn thấy với một  thư viện Toolbox chia sẻ trên một ổ đĩa mạng.

Nâng cấp thư viện Toolbox:

1.Quy trình thủ công   

Thư viện Toolbox có thể được cập nhật bằng cách sử dụng một quy trình thủ công, tuy nhiên có một quy trình làm việc rất cụ thể để thực hiện và các bước có thể bị bỏ qua và điều đó sẽ làm cho nó không thực hiện được. Một bất lợi của việc nâng cấp thủ công là files ToolboxVersion.dat trong thư mục chính sẽ không được làm mới. Nếu bạn mở tệp .DAT này trong Notepad, nó sẽ cho biết phiên bản và gói dịch vụ. Tuy nhiên quá trình cập nhật thủ công không thay đổi tệp .DAT này.

2.Chạy sửa chữa cài đặt Solidworks     

Bản cập nhật mạnh mẽ và đầy đủ nhất là chạy một bản sửa chữa của bản cài đặt Solidworks mới hơn trong khi chỉ các tùy chọn của nó vào thư viện Toolbox cũ hơn. Điều này sẽ tự động nâng cấp cơ sở dữ liệu và tất cả các tệp, bao gồm cả ToolboxVersion.dat.

1.Tạo một bản sao của toàn bộ thư mục thư viện Toolbox đến local machine.

2.Mở SOLIDWORKS và đi đến Tools > Options > System Options > Hole Wizard/Toolbox  

3.Thay đổi đường dẫn đến thư mục Toolbox đã sao chép.

4.Cảnh báo tương tự sẽ được đưa ra rằng phiên bản không mong muốn của nó. Duyệt đến cùng một đường dẫn lần thứ hai và nó sẽ hiển thị đường dẫn.

5.Sau khi xác minh các tùy chọn đang trỏ chính xác thư mục, hãy đóng Solidworks và chạy chương trình sửa chữa cài đặt.

6.Mở Solidworks và kiểm tra  thư viện Toolbox đã cập nhật.

7.Sao chép thư viện Toolbox được nâng cấp trở lại máy chủ. Không nên ghi đè lên thư mục Toolbox cũ hơn. Đổi tên nó để bạn vẫn có bản sao lưu thư viện Toolbox trong phiên bản cũ hơn.

8.Trỏ các tùy chọn Solidworks vào thư mục Toolbox mới hơn trên máy chủ.

Nếu bạn gặp khó khăn khi trỏ các tùy chọn vào hộp công cụ cục bộ trong Bước 4, bạn có thể thay đổi đường dẫn trong Windows Registry theo cách thủ công dưới đây:

HKEY_CURRENT_USERSoftwareSolidworksSOLIDWORKS 20YYGeneralToolbox Data Location

Leave A Comment