Cập nhật thủ công thư viện Toolbox trong Solidworks

Đây là quá trình cập nhật thủ công thư viện Toolbox trong Solidworks:

Tạo một bản sao của thư viện Toolbox 201X hiện tại của bạn (ví dụ 2012)

LƯU Ý: Toàn bộ thư mục Dữ liệu SolidWorks, cho mục đích sao lưu.

Đảm bảo rằng bạn có quyền ghi vào tệp này (nhấp chuột phải vào tệp SWBrowser.mdb,  bỏ tích mục chỉ đọc (Read-only) nếu có và nhấp OK để áp dụng thay đổi). Tệp này được đặt trong thư mục lang / engish của thư mục Toolbox.

                       Bỏ tùy chọn Read only

Cập nhật tệp SWBrowser.mdb bằng tiện ích UpdateBrowserData.exe. Tiện ích nằm trong thư mục cài đặt SolidWorks trong thư mục Toolboxdata utilities. Ví dụ  C: Program FilesSolidWorks CorpSolidworks 2013SolidWorksToolboxdata utilities. Nhấp chuột phải vào tệp cần mở và chọn “Run as administrator    

                      Chạy file UpdateBrowserData

Trong miền “Database to Update”, hãy chỉ định < SolidWorks Data Folder>/lang/English/SWBrowser.mdb và nhấp vào Update    

                                         Update Toolbox

Đảm bảo rằng bản cập nhật đã thành công bằng cách kiểm tra tệp UpdateBrowserDataErrors.txt xem có bất kỳ lỗi nào không.

Nếu bạn đang nâng cấp từ phiên bản cũ hơn thì SolidWorks 2012, bạn cũng có thể cần nâng cấp nội dung thư viện Toolbox:

Duyệt đến thư mục cài đặt <SolidWorks 2012, điển hình là C:Program FilesSolidWorks CorpSolidWorks”,và chạy “sldtoolboxupdater.exe  bằng “Run as administrator”.

                          File Toolbox được Update

Nhấp vào nút “Process” để bắt đầu nâng cấp

GHI CHÚ : nếu thiếu một tiêu chuẩn và bạn muốn cài đặt nó, bạn có thể nhấp vào“SolidWorks/Toolbox installation media location…” để cài đặt tất cả nội dung thư viện Toolbox.

Khi quá trình nâng cấp hoàn tất, hãy khởi động SolidWorks và đảm bảo rằng đường dẫn chính xác thư viện Toolbox đã cập nhật được chỉ định trong Tools > Options > System Options > Hole Wizard /Toolbox.   

                               Toolbox System Options

Khi nâng cấp thư viện Toolbox đang được quản lý bởi SOLIDWORKS PDM, vui lòng tham khảo Hướng dẫn quản trị PDM của SOLIDWORKS, Toolbox > Upgrading Toolbox Software > Upgrading to Manage Toolbox Entirely in the Vault.

Leave A Comment