Công cụ Measure không khả dụng trong môi trường Edrawing

Trong môi trường eDrawings tại sao công cụ Measure( đo lường) không thực hiện được. Thường thì câu trả lời khá là phức tạp. Đó là bởi vì có hai yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến khả năng sử dụng công cụ đo lường trong eDrawings.
eDrawings Measure đang hoạt động
 eDrawings Professional và eDrawings Yếu tố đầu tiên xác định có hay không công cụ đo lường có sẵn là giấy phép của eDrawings đang được sử dụng.  Công cụ đo lường trong eDrawings chỉ khả dụng trong eDrawings Professional và không có trong eDrawings miễn phí .Solidworks Professional và Solidworks Premium đi kèm với giấy phép eDrawings Professional, trong khi sản phẩm Solidworks Standard đi kèm với phiên bản eDrawings miễn phí. Vì vậy, một files eDrawings được tạo trong Solidworks Standard, khi được mở bởi người dùng có  eDrawings miễn phí sẽ không có quyền truy cập vào công cụ đo lường. Tuy nhiên, nếu người dùng có giấy phép eDrawings Professional mở cùng một files thì công cụ đo lường sẽ khả dụng! Khi files eDrawings được tạo trong Solidworks Professional hoặc Premium, thì sẽ được đính kèm vào files sẽ loại bỏ các giới hạn khỏi eDrawings miễn phí chỉ cho files này. Điều này cho phép người dùng có quyền truy cập eDrawings miễn phí vào các công cụ eDrawings Professional, bao gồm công cụ đo lường. Khóa công cụ đo Yếu tố thứ hai khiến công cụ đo không khả dụng có thể do người dùng tạo files eDrawings đã khóa công cụ đo lường để bảo vệ dữ liệu thiết kế của họ. Điều này được kiểm soát trong Solidworks bằng cách vào File > Save As , chọn eDrawings là “Save as type“, và nhấn vào  nút Options.
Cài đặt công cụ eDrawings measure
Theo mặc định, tùy chọn “Ok to measure this eDrawings file” sẽ bị xóa, vô hiệu hóa công cụ đo trên bất kỳ phiên bản eDrawings nào, ngay cả khi nó được tạo trong Solidworks Standard và sau đó được mở trong eDrawings Professional. Bật tùy chọn này sẽ mở khóa công cụ đo lường để nếu người dùng có eDrawings Professional hoặc nếu files được tạo bởi người dùng có eDrawings Professional thì có thể đo hình học.
eDrawings Measure
Vì vậy, để kích hoạt công cụ đo lường eDrawings trong một files: Files phải được mở trong eDrawings Professional hoặc đã được tạo bởi eDrawings Professional Tùy chọn “Ok to measure this eDrawings file” phải được bật khi files được tạo.  

Leave A Comment