Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing

BOM (Bill of Materials) Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing bao gồm nhiều tùy chọn với mỗi tùy chọn sẽ tạo ra những bảng thống kê khác nhau. Show only routing Components in BOM( chỉ hiển thịc các thành phần routing): sẽ loại trừ các thành phần không phải là một […]

MORE