Tạo bảng kê vật liệu cho chi tiết dạng tấm, Sub Assembly

Khi bạn tạo một BOM SOLIDWORKS từ một bản vẽ có chứa các phần kim loại tấm  hoặc mối hàn, nó sẽ thêm các hàng thụt vào trong thông tin danh sách cắt. Bạn có tùy chọn hiển thị “Detailed cut list” trong BOM thụt lề. Đối với các Files chi tiết hàn, bỏ chọn tùy chọn “Detailed cut list” sẽ hiển thị tổng chiều dài của mỗi kích thước thành viên cấu trúc. Khi bạn bật “Detailed cut list”, nó sẽ chia nó thành từng mục danh sách cắt với số lượng.

 Các files trong các hình ảnh bên dưới không có thuộc tính tùy chỉnh Mô tả được áp dụng, đó là lý do tại sao chúng có các ô trống. Chỉ các mục Danh sách cắt có thuộc tính Mô tả được thêm vào cho rõ ràng.

Indented No Numbering
Sheet Metal Item

Nếu bạn cần sử dụng BOM với các hàng thụt lề từ cấp độ lắp ráp nhưng chỉ muốn hiển thị một dòng duy nhất cho phần Sheet Metal, bạn có thể mở rộng bảng BOM ở bên trái và thu gọn mục Sheet Metal.

Mở rộng bảng BOM
Thu nhỏ bảng BOM

Leave A Comment