Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing

BOM (Bill of Materials) Bảng thuộc tính vật liệu chi tiết trong Solidworks Routing bao gồm nhiều tùy chọn với mỗi tùy chọn sẽ tạo ra những bảng thống kê khác nhau.

BOM trong Solidworks Routing

Show only routing Components in BOM( chỉ hiển thịc các thành phần routing): sẽ loại trừ các thành phần không phải là một chi tiết của một đường router

Group pipes or tubes with same diameter and schedule (nhóm ống và đường ống cùng đường kính, hành trình): sẽ kết hợp các ống với tiêu chí này, thành một dòng trong bảng kê vật liệu.

Nhóm đường ống có cùng đường kính, hành trình

Group spool components( các thành phần của nhóm Spool): Liệt kê các Spool dưới dạng các mục riêng biệt trong BOM.

Spools được liệt kê với các mục riêng biệt

Nếu Spools không được nhóm, tham chiếu Spool sẽ được hiển thị trên hàng, của thành phần được tham chiếu trong BOM.

Spools không được nhóm thi tham chiếu sẽ hiển thị thành từng hàng

Display units in BOM( hiển thị đơn vị trong BOM): Thêm đơn vị vào bất kỳ cột nào, hiển thị giá trị đo.

Hiển thị đơn vị

Leave A Comment