Tùy chọn Bolt Series trong Solidworks simulation

Liên kết Bolt (bu lông) trong Mô phỏng là một cách tuyệt vời để đơn giản hóa nghiên cứu vì các bu lông vật lý không cần phải được đưa vào phân tích. Trong trường hợp bạn có một bu lông đi qua hai lỗ, bạn chỉ cần chọn cạnh lỗ của bu lông và cạnh lỗ của Nut (đai ốc) trên thành phần đối diện.

Mô phỏng Bolt để kết nối giữa hai lỗ

Tuy nhiên nếu bạn có nhiều hơn hai lỗ liên kết (hoặc nhiều hơn hai thành phần, hoặc một thành phần có nhiều lỗ liên kết), bạn phải kích hoạt Bolt Series để chỉ ra rằng bu lông cũng chạy qua các lỗ bên trong. Chỉ chọn các mặt lỗ của các lỗ bên trong. Hai lỗ ngoài cùng đã được xác định bằng cách chọn các cạnh lỗ Bolt / Nut.

Tùy chọn Bolt Series

Leave A Comment