Đơn giản hóa chi tiết và bản vẽ lắp để tăng hiệu suất làm việc của Solidworks

Có một số phương pháp để cải thiện hiệu suất của một bản vẽ lắp Solidworks, ví dụ như sử dụng Defeature, Envelope, Large Design Review. Đối với các thành phần có hình dạng phức tạp, công cụ đơn giản hóa Solidworks có thể giúp giảm độ phức tạp của mô hình, giảm thời gian mở và xây dựng lại các mô hình .

Công cụ đơn giản hóa hoạt động cho cả chi tiết và lắp ráp. Lệnh này được tìm thấy trong Tools > Find/Modify. Nó ngăn chặn fillet, chamfer, hole, extrude dựa trên khối lượng  hoặc kích thước chính. Tất cả hoặc một số loại tính năng này có thể được bao gồm trong lựa chọn..

                                   Công cụ đơn giản hóa

Rất hữu ích khi chọn tùy chọn “Ignore features affecting assembly mates” để tránh lỗi lắp ráp.

Đơn giản hóa công cụ Solidworks   

Giải thích về yếu tố đơn giản hóa và các tùy chọn tìm kiếm được tìm thấy trong các chú giải công cụ xuất hiện khi di chuột qua chúng:

                                                  Đơn giản hóa công cụ Solidworks

Simplification factor(hệ số đơn giản hóa): Hệ số  đơn giản hóa được sử dụng khác cho tìm kiếm “Feature Parameter“( thông số tính năng) và “Volume Based“(khối lượng cơ sở). Trong cả hai trường hợp khối lượng là khối lượng thực tế của mô hình / tính năng, không phải là bounding box.

Volume Based (Dựa trên thể tích) : Nếu (thể tích tính năng) < (thể tích chi tiết) * (hệ số đơn giản hóa), nó được xem xét để đơn giản hóa.

Feature Parameter(Tham số tính năng) : Nếu giá trị tham số tính năng < 3*√ (khối lượng tối thiểu của chi tiết được kết hợp với tính năng) * (hệ số đơn giản hóa), nó được xem xét để đơn giản hóa. Tham số chính là kích thước quan trọng của các tính năng. Ví dụ: “Đường kính” trong trường hợp lỗ, “Fillet Radius” trong trường hợp fillet.

Nhấp vào ‘ Find Now ‘ bắt đầu tính toán và hiển thị danh sách các tính năng phù hợp với tiêu chí đã chọn.

                                                         Các tính năng phù hợp được lựa chọn

Suppressing Features( chặn tính năng)   

Tất cả hoặc một số tính năng tìm thấy có thể được chọn để loại bỏ. Chúng có thể bị chặn trong cấu hình hoạt động của assembly / components, hoặc chúng ta có thể chọn “Create derived configurations“.

                                                                  Lựa chọn các tính năng

Derived Configurations option( Tùy chọn cấu hình)    

 Nếu tùy chọn được chọn để tạo các cấu hình, trong tất cả các phần mà các tính năng được chọn bị chặn, cấu hình được tạo và sử dụng trong bản vẽ assembly có cùng tên (nếu tệp được đơn giản hóa là một assembly). Tên của cấu hình có thể được thay đổi trước khi nhấp vào Suppress.

                                                                              Đơn giản hóa cấu hình

Leave A Comment