Lựa chọn Profile trong lệnh Sweep được cải tiến với face, edge và curves

Lệnh Sweeps của SOLIDWORKS đã được cải thiện qua nhiều năm. Không giống như Extrude, tính năng Sweep yêu cầu ít nhất hai bản Sketch được chọn, đó là tiết diện và đường dẫn. Trước đây, từ các yêu cầu của khách hàng, SOLIDWORKS đã thêm tùy chọn Circular Profile để thực hiện Sweep chỉ với một bản Sketch cho đường dẫn và do đó làm cho chúng nhanh hơn. Tuy nhiên, nếu một tiết diện  khác với một đường tròn, nó cần được vẽ lại hoặc theo cách nhanh nhất được chuyển đổi từ các cạnh hoặc các mặt tồn tại.

Cải tiến lệnh Sweep

 Bây giờ bạn có thể chọn các mặt, cạnh và đường cong trực tiếp từ các mô hình làm tiết diện. Lựa chọn nâng cao được hỗ trợ với  Boss, Base, Cut, Surface và Assembly.

Bạn có thể chọn:

  • Bề mặt từ mô hình hình học.
  • Một cạnh đơn hoặc đường cong hình học tham chiếu có chứa một vòng lặp trơn tru, khép kín.
  • Một nhóm các cạnh hoặc đường cong được chọn làm một vòng lặp bằng cách sử dụng SelectionManager.

Sử dụng các tùy chọn lựa chọn mới

Trong hình ảnh sau đây, cạnh và mặt của một chi tiết hiện có có thể được sử dụng để thực hiện lênh Sweep. Trong trường hợp này, lệnh Swept Boss / Base được chọn từ thanh công cụ Features hoặc từ Insert > Boss/Base > Sweep. Trong PropertyManager, bên dưới tiết diện và đường dẫn, biên dạng Sketch được chọn. Ở giai đoạn này, có thể chọn bề mặt hoặc cạnh của chi tiết hiện tại để làm tiết diện cho lệnh  Sweep.

lệnh Sweep được cải tiến

Leave A Comment