Quản lí decal bằng trạng thái hiển thị – Display States

SOLIDWORKS Decal Display State là tính năng mới được vào từ SOLIDWORKS 2017. Khi đặt decal, giờ đây có một phần bổ sung cho PropertyManager sẽ cho phép bạn chọn trạng thái hiển thị mà decal nên được áp dụng.
Display State trong Decal PropertyManager
Kết quả của sự bổ sung này là kiểm soát tốt hơn các đề can và cảnh, để đưa vào hiển thị đề can trong các hình chiếu 2D. Cũng như giảm nhu cầu tạo cấu hình bổ sung trong đó thay đổi duy nhất là decal.
Display States
Decals

Leave A Comment