Sự khác biệt giữa Save As và Save As Copy trong Solidworks

Save As: Lưu files Part / Assembly / Drawing đã có của bạn, với một tên mới và thay thế bất kỳ tham chiếu nào được thực hiện cho files gốc bằng một files mới.

Save as Copy : Lưu Part / Assembly / Drawing đã có của bạn, với một tên mới, nhưng phá vỡ tất cả các tham chiếu đến chi tiết gốc. Về cơ bản làm cho một files tách rời có thể được mở và sửa đổi mà không có kết nối với các files drawing hoặc assembly chứa chi tiết gốc.

Leave A Comment